Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
     
 
 
Начало
Професионален опит
Продажби
Дейност и процедури
Тарифa
Контакти
Връзки
Администрация

П р о д а ж б и

П Р О Д А Ж Б А

 

 

 

          На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от  08.05.2009г. до 08.06.2009г. - 17.00 часа., включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

         АПАРТАМЕНТ, представляващо двустайно жилище №45/четиридесет и пет/, етаж 2/втори/, в жилищна сграда – блок 482,/четиристотин осемдесет и две/, вход“В“, построена в гр.Бургас, к-с.“Меден Рудник“, състоящ се от стая, дневна, кухня, WC и антре, със застроена площ 59,55кв.м/петдесет и девет цяло ,петдесет и пет стотни с принадлежащите: избено помещение №45/черидесет и пет/ с полезна площ 2,28кв.м./две цяло двадесет и осем стотни/, с 2,161% идеални части от общите части на сградата и 2,161% идеални части от правото на строеж върху мястото от 67,67кв.м./шестдесет и седем цяло шестдесет и седем стотни кв.м./, при съседи на жилището: изток – външен зид, запад - външен зид, север – Яневи, юг – Стоянови, отгоре – Камбурян, отдолу – държав. апарт. и при съседи на избеното помещение: изток – държав. мазе, запад – Яневи, север – коридор, юг – външен зид.

        Началната цена, от която започва проданта е в размер на 42000лв. /четиридесет и две. хиляди лева /.

        Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 10.00часа до 12.00 часа при управител /пазач/ Иван Горанов Тодоров.

        Задатъкът от 10% в размер на 4200 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20097030400049. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

        На 09.06.209г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

        Върху имота има вписана възбрана в полза на взискателя.

П Р О Д А Ж Б А

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от  08.05.2009г. до 08.06.2009г.- 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

               "КАФЕ – АПЕРАТИВ ФЛАМИНГО“, представляващо подблоково пространство на партерния етаж в жилищен блок №84-ІІ/осемдесет и четири – две римско/, построен върху държавна земя в ж.к.“М.Рудник“ в гр.Бургас, със застроена площ на обекта от 110/сто и десет/кв.м., при граници: изток – зид, запад-вход, север и юг – зидове, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, както и ПОДБЛОКОВО ПОМЕЩЕНИЕ, находящо се на партерния етаж между входове „Д“ и „Е“ в жилищен блок №84-2/осемдесет и четири – две римско/, построен върху държавна земя в ж.к.“М.Рудник“ в гр.Бургас, със застроена площ на обекта от 38/тридест и осем/кв.м., при граници:изток – помещение, запад-външен зид, север – помещение и юг – вх.“Е“, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж. 

             Началната цена, от която започва проданта е в размер на 150067,50лв. с ДДС.

             Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки ден.

            Задатъкът от 10% в размер на 15 006.75 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20097030400027.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

             На 09.06.209г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

             Върху имота има вписана ипотека и възбрана в полза на взискателя.

 

 

П Р О Д А Ж Б А

 

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 12.05.2009г. до 12.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

                   АПАРТАМЕНТ №8б/осем/ - десен, на четвърти етаж, вход А, с площ от 100.50/сто цяло и петдесет стотни/кв.м., състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухня бокс, баня с мокро помещение, VVС и антре при граници:изток – ап.№7а на Марийка Димитрова, стълбищна клетка, запад – вход Б, ап.№12в на Даниела Иванова, север- фасада към ул.“Кавала“, юг- фасада, отгоре – тавански етаж, отдолу – ап. №6б на Райна Петкова, ведно с прилежащото таванско помещение №ІV б/римско четири/ с площ от 9.59/девет цяло и петдесет и девет /кв.м.при граници:изток- коридор, запад- вход Б, север- таванско помещение на Райна Петкова, юг- таванско помещение на Димитър Василев, отдолу – ап.№8б на Любка Иванова, отгоре- покрив, както и 13.48/тринадесет цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. или 6.493% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя от 113.98/сто и тринадесет цяло и деветдесет и осем стотни/кв.м. от имот №3650/три хиляди шестотин и петдесет /, върху който е построена сградата, представляваща част от имот №3650, 3649 /три хиляди шестотин и петдесет, три хиляди шестотин четиридесет и девет/, в квартал 35/тридесет и пет/ по плана на гр.Бургас, целия с площ 588/петстотин осемдесет и осем/кв.м. при граници:имот Г-3, имот 3651, запад- ул.“Гладстон“, север- ул.“Кавала“, и юг-имот 3648, находящ се в гр.Бургас, ул.“Кавала“, №24/к/с Бр.Миладинови“, в сградата на ЖСК“Спорт“-Бургас/.

                    Началната цена, от която започва проданта е в размер на 156 000лв. /сто петдесет и шест хиляди лева /.

                    Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 10.00часа до 12.00 часа при управител /пазач/ Съби Георгиев Димитров.

                   Задатъкът от 10% в размер на 15600 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев  по изпълнително дело № 20097030400038. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

              На 15.06.209г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

                  Върху имота има вписана ипотека в полза на взискателя.

 

 

 

 

П Р О Д А Ж Б А

 

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 11.05.2009г. до 11.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

                    - недвижим имот, находящ се в жилищна сграда, построена в УПИ /парцел/ VІ – 57в кв.ІV по плана на гр. Бургас, кв. Лозово, при граници на УПИ: улица и УПИ VІІ-58, І и VІ -56: втори жилищен етаж, състоящ се от три стаи, кухня и баня – тоалетна, построен на площ от 90кв.м., както и тавански етаж състоящ се от две спални, баня-тоалетна, таванско помещение и входно антре с площ от 90кв.м.

                Цената, от която започва проданта е оценката в размер на 56 150лв. /петдесет и шест хиляди сто и петдесет лева/.

                    Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 15,00часа до 16,00часа на адрес гр. Бургас, кв. Лозово, ул. „|Кремена“ №8, при управител /пазач/ Иван Костадинов Киричев.

               Задатъкът от 10% в размер на 5 615лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20067030400001.

                  Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

                На 12.06.209г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

П Р О Д А Ж Б А

 

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 22.05.2009г. до 22.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

                 ¼ ид.част АПАРТАМЕНТ №8/осем/, находящ се в гр.Бургас, ж.к.№“Славейков“, в блок №71/седемдесет и първи/, вх.8/осми/ ет.3/трети/, състоящ се от стая, кухня, баня VVС, антре, със застроена площ от 41.60 кв.м./четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни кв.м./, при граници и съседи на жилището : север – Николов, юг-Василев, изток – стълбище, запад –външен зид, отдолу - Господинов, отгоре – Червенков, ВЕДНО с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5/пет/, с полезна площ от 3.65 кв.м./три цяло шестдесет и пет стотни кв.м./, при граници : север - Брайков, изток – Павлов, запад – коридор, юг- стълбище, заедно с 0.352% идеални части от общите части на сградата и 0.352 % идеални части от правото на строеж върху мястото / от 46.68кв.м./.

            Началната цена, от която започва проданта е в размер на 6000 лв./ шест хиляди лева /.

            Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 15.00 часа до 16.00 часа.

           Задатъкът от 10% в размер на 600 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20087030400198.

          Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

          На 23.06.2009г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

          Върху имота има вписана възбрана в полза на взискателя.

 

 

 

П Р О Д А Ж Б А

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 12.05.2009г. до 12.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

                 ½ ид.част от ДВОРНО МЯСТО от 2185 кв.м./две хиляди сто осемдесет и пет кв.м./ в с.Желязово, община Камено, съставляващо парцел VІІ-14 в квартал 6/шести/по плана на същото село, урегулиран от 2195 кв.м./две хиляди сто деветдесет и пет кв.м./ при граници:от изток и юг – улици, север – парцел ІІІ-15 и запад- парцел VІ-14, ВЕДНО с построените в същото дворно място ПОЛУМАСИВНА КЪЩА – със застроена площ от 112 кв.м./сто и дванадесет кв.метра/ и САЛМА - със застроена площ от 80кв.м./осемдесет кв.м./.

             Началната цена, от която започва проданта е в размер на 23 500лв./двадесет и три хиляди и петстотин лева /.

             Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 14.00 часа до 15.00 часа.

            Задатъкът от 10% в размер на 2 350 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20087030400253.

           Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

            На 15.06.2009г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

            Върху имота има вписана възбрана в полза на взискателя.

 П Р О Д А Ж Б А

           ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.05.2009г. до 11.06.2009г. - 17.00 часа. ще се проведе в сградата на Районен съд в гр. Бургас, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните МПС, по изп. дело № 20077030400217 на основание чл.487 от Г ПК, във вр. с чл.474, ал.5 от ГПК, а именно:

1.Т.а.“Волво 12 турбо“, рег.№Р0718Т 17000 лв.

2.Т.а.“Шкода -Мадара“, рег.№Р1952Т 11000лв.

3.Полуремарке, рег.№Р2106ЕХ 3500лв.

4.Полуремарке, рег.№Р0905ЕТ 3500лв.

                  Началната цена, от която започва проданта е в размер на 50% от посочената по-горе за всяко МПС /.

Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат МПС, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 10.00часа до 12.00 часа при управител /пазач/ Стою Градев Градев. МПС се намират на паркинга на „Пристанище -Запад“, ЕАД, гр.Бургас.

Задатъкът от 10% в размер на началната цена за всяко МПС, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20077030400217. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Бургас, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

На 12.06.209г. в началото на работния ден в РС-Бургас в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/. Върху МПС има наложен запор в полза на взискателя по изп. дело и от ДСИ при РС -Русе.

П Р О Д А Ж Б А

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 18.05.2009г. до 18.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

               ДВОРНО МЯСТО от 384 кв.м./триста осемдесет и четири кв.м./ находящо се в с.Дъскотна, Община Руен, съставляващо неурегулиран поземлен имот №167/сто шестдесет и седем/, в квартал 13/тринадесети/ по плана на с. с., ведно с построените в имота жилищна сграда, със застроена площ от 36 кв.м./тридесет и шест кв.метра/ и паянтова постройка, със застроена площ от 12 кв.м./дванадесет кв.м./при граници: улица и поземлени имоти № № 165, 166, 168, 170, 172, 163, за който имот по неприложената в срок дворищна регулация е бил отреден УПИ №V-167/пети за сто шестдесет и седми/, в квартал 13/тринадесети/ по плана на с.с., целият с площ от 838кв.м./осемстотин тридесет и осем/кв.м., с неуредени регулационни сметки за 454 кв.м./четиристоин петдесет и четири кв.м./, при граници: улица и поземлени имоти № № ІV - 165, ІІІ-166, ІІ-168, VІІІ-170 и VІ- 163.

              Началната цена, от която започва проданта е в размер на 9 000лв./девет хиляди лева /.

             Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 14.00 часа до 15.00 часа.

            Задатъкът от 10% в размер на 900 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20087030400216.

           Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Айтос, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

           На 19.06.2009г. в началото на работния ден в РС-Айтос в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

           Върху имота има вписана ипотека в полза на взискателя.

 

 

 

 

 

 

П Р О Д А Ж Б А

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 18.05.2009г. до 18.06.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот:

 

ДВОРНО МЯСТО от 991 кв.м./деветстотин деветдесет един кв.м./ находящо се в с.Ръжица, Община Руен, съставляващо УПИ ІІ-254/втори за двеста петдесет и четвърти/, в квартал 28/двадесет и осми/ по ПУП на същото село, ведно с построената в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 145 кв.м./сто четиридесет пет кв.метра/ при граници:от двете страни – улици, и поземлени имоти №№ І- общински, ХХІІ-253 и ІІІ-251.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 26 000лв./двадесет и шест хиляди лева /.

Интересуващите се от имота могат да се явяват в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да преглеждат книжата. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да направят това всеки вторник и четвъртък от 14.00 часа до 15.00 часа.

Задатъкът от 10% в размер на 2 600 лв. съгласно чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Михалев по изпълнително дело № 20087030400217.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр.Айтос, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал.4 от ГПК/.

На 19.06.209г. в началото на работния ден в РС-Айтос в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Георги Михалев ще състави протокол и обяви купувача /чл.492, ал.1 от ГПК/.

Върху имота има вписана ипотека в полза на взискателя.

 

 

 

 

 

П Р О Д А Ж Б А

 

                На основание чл.487 от ГПК, в кантората ми от 09.03.2009г. до 09.04.2009г. - 17,00часа, включително  ще се проведе публична продажба на следния недвижим имот :

 

               ½ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото на площ от 335кв.м., съставляващо урелугиран поземлен имот, за който по сега действащия план на гр. Поморие, област Бургаска, е отреден парцел VІІІ-1707, квартал 128, заедно с цялата МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – източен близнак, построена в описаното дворно място, състояща се от два жилищни, гаражен и тавански етажи, със застроена площ 58,50кв.м., със самостоятелен вход, представляващи източния близнак от жилищната сграда-двоен близнак, находяща се в гр. Поморие, област Бургаска, на ул. „Димо Хаджидимов“ №5, при граници на поземления имот: от две страни – улици, урегулиран поземлен имот


 
     
Начало | Професионален опит | Продажби | Дейност и процедури | Тарифa | Контакти | Връзки
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com    © 2006. Всички права запазени .
Обратно към върха на страницата